Cách dùng danh từ"privatisation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"privatisation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"privatisation"

1."privatisation"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự tư nhân hoá, sự tư hữu hoá"

=the sale of a business or industry that was owned and managed by the government/the act of selling an industry, company or service that was owned and controlled by the government, so it becomes privately owned and controlled

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Privatization of the water industry is unnecessary. (IELTS TUTOR giải thích: Sự tư nhân hóa ngành công nghiệp cấp nước là không cần thiết)
  • The privatization of the steel industry (IELTS TUTOR giải thích: sự tư nhân hoá ngành công nghiệp thép privatisation)
  • Many people agree with privatization. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều người tán thành việc tư nhân hóa)
  • The last few years have seen the privatization of many industries previously owned by the state. 
  • They promised there would not be any further privatizations until after the elections.
  • ...the privatisation of British Rail.
  • ...fresh rules governing the conduct of future privatizations.
  • privatization of the water supply

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE