Cách dùng động từ"regain"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"regain"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"regain"

1."regain" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lấy lại, thu hồi, chiếm lại"

=to get something again that you lost, especially an ability or a mental state

IELTS TUTOR lưu ý:

 • regain consciousness = tỉnh lại
 • regain a level/presence/share

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You should soon regain your appetite. 
 • After losing the second set, Fowler regained his confidence and won the third set. 
 • Kocek was unable to regain control of the car. 
 • US must regain moral ascendancy. (IELTS TUTOR giải thích: Hoa Kỳ phải giành lại ưu thế về luân lý)
 • She never regained consciousness and died on Monday.
 • May I regain my deposit? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể lấy lại tiền đặt cọc không?)
 • I regain my interest in work. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi lấy lại sự hứng thú trong công việc)
 • He struggled to regain his grip on power. Anh ta đã đấu tranh dành lại sự kiểm soát quyền lực của anh ta.
 • Troops have regained control of the city.
 • It took him a while to regain his composure.
 • ABM is struggling to regain its market share. 
 • The company needs to regain control of its finances.
 • The interruption gave me time to regain my composure. (IELTS TUTOR giải thích: Ngừng lại một chút giúp tôi có thời gian để lấy lại bình tĩnh)
 • The runner had to stop and regain her wind. (IELTS TUTOR giải thích: Vận động viên chạy phải dừng lại để thở lấy hơi)

2.2. Mang nghĩa"trở lại (nơi nào, vị thế)"

=If you regain a place that you have left, you succeed in getting back there

IELTS TUTOR lưu ý:

 • regain (lost) ground = to begin to be strong or successful again after a period of difficulty

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Davis went to regain his carriage.
 • On the Nasdaq, technology stocks struggled to regain ground after Wednesday's sell-off.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK