Cách dùng tính từ"unambiguous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unambiguous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unambiguous"tiếng anh

Mang nghĩa"không mơ hồ, không mập mờ; rõ ràng"

=If you describe a message or comment as unambiguous, you mean that it is clear and cannot be understood wrongly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • unambiguous answer (IELTS TUTOR giải thích: câu trả lời rõ ràng)
  • ...an election result that sent the party an unambiguous message. 
  • The close-up photography and commentary are clear and unambiguous
  • A good question is relatively short, clear, and unambiguous. (IELTS TUTOR giải thích: Một câu hỏi hay phải tương đối ngắn, rõ ràng, và không mơ hồ)
  • They gave us the unambiguous answer. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE