Cách dùng động từ"recharge"&"recharge your batteries"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"recharge"&"recharge your batteries"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"recharge"

1."recharge" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sạc pin"

=to put more power into a battery/If you recharge a battery, you put an electrical charge back into the battery by connecting it to a machine that draws power from another source of electricity such as the mains.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is using your mains electricity to recharge his car battery.

  III. Cách dùng recharge your batteries

  Mang nghĩa"relax, xả hơi, giải lao"

  =to rest after being very busy, so that you will be ready to start working again

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She needs to take a break to recharge her batteries.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE