Paraphrase"affordability"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"affordability"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cost-effectiveness: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The cost-effectiveness of the product made it a popular choice among budget-conscious consumers.
  • Accessibility: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The accessibility of the service allowed people from all income levels to benefit from it.
  • Budget-friendly: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The budget-friendly option provided an affordable solution for individuals on a tight budget.
  • Economical: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The economical pricing of the product attracted thrifty shoppers.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   Cách dùng tính từ "economical" tiếng anh
  • Reasonable: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The reasonable price of the item made it a competitive choice in the market.
  • Value for money: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The product offered excellent value for money with its affordable price and high quality.
  • Pocket-friendly: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The pocket-friendly meal deal was a hit among college students.
  • Within reach: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The item was priced within reach of most consumers, making it accessible to a wide audience.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE