Paraphrase"family values"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"family values"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Household principles: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Our household principles shape the way we interact and support each other.
  • Domestic ethics: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Upholding strong domestic ethics fosters a sense of unity and mutual respect within the family.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"ethics"tiếng anh
  • Home values: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Fostering strong home values establishes a nurturing and supportive environment for all family members.
  • Domestic ideals: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Embracing domestic ideals such as love, respect, and loyalty strengthens the family unit and promotes its well-being.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE