Cách dùng động từ"question"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"question"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ "question" tiếng anh

1."ban"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hỏi ai một hoặc nhiều câu hỏi; chất vấn"

=If you question someone, you ask them a lot of questions about something.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • question somebody
 • question somebody about something
 • question somebody on something
 • + speech

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This led the therapist to question Jim about his parents.
 • Police are keen to question any witnesses. 
 • Two men are being questioned by police. 
 • They questioned her closely about her friendship with the dead man (IELTS TUTOR giải thích: cô ta bị gặng hỏi về mối quan hệ bạn bè của cô ta với người chết)
 • I was questioned for six hours by the police (IELTS TUTOR giải thích: tôi bị cảnh sát hỏi cung suốt sáu tiếng đồng hồ)
 • Over half of those questioned said they rarely took any exercise. 
 • She was arrested and questioned about the fire. 
 • The students were questioned on the books they had been studying. 
 • ‘What's wrong?’ she questioned.

2.2. Mang nghĩa"nghi ngờ, đặt ra nghi vấn"

=If you question something, you have or express doubts about whether it is true, reasonable, or worthwhile.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • question something
 • question whether, what, etc…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It never occurs to them to question the doctor's decisions. 
 • Weber is challenging his audience to question their own beliefs.
 • I just accepted what he told me. 
 • I never thought to question it. 
 • No one has ever questioned her judgement. 
 • At times I question the wisdom of that decision. 
 • I seriously question his ability to do his job. 
 • He questioned whether the accident was solely the truck driver's fault.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE