Cách dùng động từ"propel"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"propel"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"propel"

1."propel"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đẩy đi, đẩy tới (nghĩa đen)"

=To propel something in a particular direction means to cause it to move in that direction.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Floor the accelerator pedal and you are propelled forward in a wave of power.
  • The reaction force will propel the rocket forward. (IELTS TUTOR giải thích:  Phản lực sẽ đẩy tên lửa về phía trước)

2.2. Mang nghĩa"thúc đẩy (nghĩa bóng)"

=If something propels you into a particular activity, it causes you to do it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was a shooting star that propelled me into astronomy in the first place.
  • I hope that these tips will propel you into many rewarding, people - oriented experiences on the telephone. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi hy vọng rằng những bí quyết này sẽ đưa bạn đến những kinh nghiệm dịch vụ, đáng thưởng về sử dụng điện thoại)
  • He is propelled by both guilt and the need to avenge his father.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE