Cách dùng tính từ"unsatisfied"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unsatisfied"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unsatisfied"tiếng anh

1. Mang nghĩa"(ai đó) không cảm thấy vừa ý; không cảm thấy thoả mãn"

=If you are unsatisfied with something, you are disappointed because you have not got what you hoped to get.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The game ended a few hours too early, leaving players and spectators unsatisfied. 
  • I feel unsatisfied with my life. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm thấy chưa hài lòng với cuộc sống của tôi)
  • The centre helps people who are unsatisfied with the solicitors they are given.
  • What makes Mary unsatisfied with her married life? (IELTS TUTOR giải thích: Mary không hài lòng điều gì trong cuộc sống hôn nhân của cô ấy?)
  • Employees were generally unsatisfied with their promotion prospects (IELTS TUTOR giải thích: Nhìn chung người lao động không hài lòng với triển vọng thăng tiến của họ)

2. Mang nghĩa"(nhu cầu, ước nguyện...) chưa được thoã lòng mong muốn"

=If a need or demand is unsatisfied, it is not dealt with.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...products for which unsatisfied demand exists.
  • Let's start with the philosophy, the worldview, that every human is an opportunity to help and be helped. The rest - whether it means helping with someone's health, wealth, children, or any other unsatisfied desires - follows from that. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy bắt đầu với triết lý, nhân sinh quan, rằng mỗi người là một cơ hội giúp đỡ và được giúp đỡ. Những thứ còn lại – dù là giúp ai đó về sức khỏe, của cải, con cái, hay bất cứ khao khát nào chưa được thoã mãn – sẽ tự động hiện ra)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE