Cách dùng động từ"persuade"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"persuade"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"persuade"

1."surface" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thuyết phục"

=to cause someone to do something by being a good reason for doing it/to make someone agree to do something by giving them reasons why they should

IELTS TUTOR lưu ý:

 • persuade someone to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What persuaded you to accept the job? 
 • It's difficult to persuade you. (IELTS TUTOR giải thích: Thuyết phục bạn khó thật)
 • How can I persuade the customer? (IELTS TUTOR giải thích: Làm sao tôi có thể thuyết phục khách hàng?)
 • He did finally come with us, although it took a long time to persuade him. 
 • Nobody could persuade her to change her mind.

2.2. Mang nghĩa"làm cho tin"

=to make someone believe that something is true

IELTS TUTOR lưu ý:

 • persuade someone (that)
 • persuade someone of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Their argument failed to persuade me.  
 • I managed to persuade him that it was not his fault. 
 • There was no way she could persuade him of her innocence

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE