Cách dùng động từ"peek"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"peek"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"peek"

1."peek" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lén nhìn, nhìn trộm"

=to look at something quickly, especially secretly or from behind something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • peek at/through/into/over

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He peeked carefully from behind the door. 
  • He peeked into the room.
  • She takes a quick peek behind the curtain. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy nhìn trộm sau màn cửa)

2.2. Mang nghĩa"núp sau"

=to appear slightly from behind or under something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • peek from
  • peek out

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Strands of red hair peeked from under her hat. 
  • The sun peeked out from behind the clouds.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE