Paraphrase"Art has the power to bring people together by allowing them to express their thoughts and emotions."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Art has the power to bring people together by allowing them to express their thoughts and emotions."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • Through art, people can understand each other by expressing their thoughts and emotions/people can share their thoughts and emotions and build a deeper understanding of one another.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "build" tiếng anh 
  • People can use art as a means to connect with others by sharing their thoughts and emotions.
  • Art enables people to understand each other better by expressing their thoughts and emotions.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "enable" tiếng anh
  • By expressing their thoughts and emotions through art, people can develop/facilitate/gain a better understanding of one another.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"facilitate"tiếng anh
  • The expression of thoughts and emotions through art can help people come together and understand one another
  • Art allows people to communicate their thoughts and emotions, leading to a better understanding of each other.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE