Cách dùng động từ"orient" & Giải thích"be oriented to/towards"

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"orient"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"orient"

1."orient"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"định hướng, đặt hướng"

=When you orient yourself to a new situation or course of action, you learn about it and prepare to deal with it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • orient yourself

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some solutions are proposed to orient the development of Hanoi. (IELTS TUTOR giải thích: Một số biện pháp được đưa ra để định hướng cho sự phát triển của Hà Nội)
  • to orient oneself (IELTS TUTOR giải thích: định hướng)
  • You will need the time to orient yourself to your new way of eating.
  • ...orienting students to new ways of thinking about their participation in classroom learning
  • Anxiety comes from not being able to orient yourself in your own existence.
  • We encourage you orient yourself. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi khuyến khích bạn tự định hướng cho mình) 
  • A compass helps you orient the map. (IELTS TUTOR giải thích: Một cái la bàn giúp bạn định hướng trên bản đồ)

III. Cách dùng"be oriented to/towards"

Mang nghĩa"trọng tâm vào, tập trung vào"

=to have a particular emphasis or aim

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My Russian course is heavily oriented towards grammar. 
  • The news programmes are increasingly oriented to what we call ‘infotainment’.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking