Cách dùng động từ"order"&phrasal verb"order out (for)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"order"&phrasal verb"order out (for)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"order"

1."order" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ra lệnh"

=to tell someone to do something, or to say that something should be done, in a way that shows you have authority

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, order  là  ngoại  động  từ  
 • order someone to do something
 • order someone in/out/off/back etc
 • order that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The government has ordered an investigation into the cause of the accident. 
 • The judge ordered Hill to serve five years in prison for the robbery. 
 • The Director has ordered her off the project. 
 • The doctor ordered me to stay in bed (IELTS TUTOR giải thích: bác sĩ ra lệnh cho tôi phải nằm nghỉ)
 • The boy was ordered out of the room (IELTS TUTOR giải thích: đứa bé được lệnh phải ra khỏi phòng) 
 • The judge ordered that the prisoner should be remanded (IELTS TUTOR giải thích: quan toà ra lệnh tù nhân phải được trả lại trại giam để điều tra thêm)
 • We ordered him to leave immediately (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi ra lệnh cho nó phải đi ngay lập tức)
 • His soldiers ordered the two men out of the vehicle. 
 • Local police have ordered that all guns should be registered.

2.2. Mang nghĩa"gọi (món ăn, thức uống...), bảo người hầu đưa (thức ăn...); đặt (hàng...)"

=to ask for food or drink in a restaurant or hotel/to ask for a product to be made for you or delivered to you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, order  vừa  là  nội  động  từ  vừa  là  ngoại  động  từ 
 • order someone something
 • order something for someone/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Are you ready to order? 
 • I’d like to order the salmon, please. 
 • The waitress came, so we ordered you another beer.
 • The airline has ordered 35 new planes. 
 • I've ordered a steak (IELTS TUTOR giải thích: tôi đã gọi một miếng bít tết)
 • He ordered himself a pint of beer (IELTS TUTOR giải thích: nó gọi cho mình một panh bia)
 • I've ordered you egg and chips, I've ordered you egg and chips for you (IELTS TUTOR giải thích: tôi đã gọi cho anh trứng và khoai tây rán)
 • I’ve ordered some more books for the school library.

2.3. Mang nghĩa"thu xếp, sắp đặt, xếp cái gì theo thứ tự"

=to put things in a particular order

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, order là ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The list of books is ordered alphabetically by title.
 • He ordered his life according to strict rules (IELTS TUTOR giải thích: ông ta thu xếp cuộc sống của mình theo những quy tắc chặt chẽ)
 • I must have time to order my thoughts (IELTS TUTOR giải thích: tôi phải có thời gian để sắp xếp lại ý tưởng)

III. Cách dùng phrasal verb"order out (for)"

=to order food from a restaurant and ask for it to be delivered to you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • order out là  phrasal verb nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We got back late and decided to order out.
 • I got back late and decided to order out. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã về trễ và quyết định gọi đồ ăn tới)
 • We stayed home, ordered out for pizza, and watched a movie on demand.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK