Paraphrase"contribute to"(Diễn đạt"góp phần vào"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"contribute to"(Diễn đạt"góp phần vào"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. add to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • These factors add to the environmental degradation. (IELTS TUTOR giải thích: Những yếu tố này góp phần vào suy thoái môi trường)
 • Regular exercise can add to overall well-being and fitness

2. be another factor which has contributed to....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The replacement of breast-feeding by bottle feeding could also be another factor which has contributed to the erosion of the affection between mother and child. (IELTS TUTOR giải thích: Sự thay thế bú sữa mẹ bằng bú bình cũng có thể là một yếu tố khác đã góp phần vào sự bào mòn tình yêu thương, sự trìu mến giữa mẹ và con)

3. Các cụm khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Play a role in:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Genetics plays a significant role in determining one's susceptibility to certain diseases."

 • Have an impact on:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Environmental factors can have an impact on the development of allergies."

 • Assist in:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Proper communication skills can assist in building strong relationships."

 • Facilitate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Modern technology facilitates efficient communication across the globe."

 • Promote:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regular reading habits can promote language proficiency."

 • Lead to:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Unhealthy eating habits can lead to various health problems."

 • Result in:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Lack of proper maintenance can result in the deterioration of infrastructure."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE