Cách dùng động từ"Mimic"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Mimic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Mimic"

1."Mimic" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhại; bắt chước"

=If someone or something mimics another person or thing, they try to be like them/to copy someone’s voice, behaviour, or appearance, especially in order to make people laugh or to make someone feel annoyed or embarrassed to behave or work in the same way as something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don't try to mimic anybody. You have to be yourself if you are going to do your best.
  • The computer doesn't mimic human thought; it reaches the same ends by different means.
  • Computers with the ability to mimic human intelligence
  • Tom can mimic his uncle perfectly. (IELTS TUTOR giải thích: Tom có thể bắt chước điệu bộ của chú nó rất hoàn hảo)
  • Even my granddaughter can mimic her voice. (IELTS TUTOR giải thích: Ngay cả cháu gái tôi cũng có thể bắt chước giọng nói của cô ta)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE