Cách dùng trạng từ"already"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"already"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"already"tiếng anh

1. Mang nghĩa"đã... rồi, diễn tả sự việc đã xảy ra (đặc biệt là dùng với thể hoàn thành của một động từ)"

=used for saying that something has happened before now or before another point in time/used for saying that a situation has started to exist and still continues

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He’s only 24, but he’s already achieved worldwide fame. 
 • The gang leader had already left the country. 
 • They have already had breakfast (IELTS TUTOR giải thích: họ đã ăn sáng rồi, họ đã dùng bữa điểm tâm rồi)
 • I've already seen that film, so I'd rather see another one (IELTS TUTOR giải thích: tôi đã xem phim này rồi, nên tôi thích xem phim khác hơn)
 • Put your wallet away. I’ve already paid for everything.
 • By the time the doctor arrived, I was already beginning to feel better. 
 • Why waste time telling people things that they already know?

2. Mang nghĩa"sớm hơn dự định"

=sooner than you were expecting

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Are you tired already? I don’t believe it! Is it twelve o’clock already?
 • Have your children started school already? (IELTS TUTOR giải thích: các con anh bắt đầu đi học rồi à?)
 • Is it two o'clock already? (IELTS TUTOR giải thích: đã hai giờ sáng rồi cơ à?)
 • You're not leaving us already, are you? (IELTS TUTOR giải thích: chưa chi anh đã ra về rồi sao?)

3. Mang nghĩa"đủ thứ rắc rối.... "

=if you say that a bad situation exists already, you mean that you do not want it to get any worse

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Look, I already have enough problems as it is. 
 • We must hurry – we’re twenty minutes late already.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK