Cách dùng động từ"magnify"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"magnify"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"magnify"

1."magnify"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm to ra, phóng to"

=To magnify an object means to make it appear larger than it really is, by means of a special lens or mirror.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This version of the Digges telescope magnifies images 11 times. 
  • A lens would magnify the picture so it would be like looking at a large TV screen.

2.2. Mang nghĩa"thổi phồng, tán dương quá đáng, làm quá"

=To magnify something means to increase its effect, size, loudness, or intensity.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Poverty and human folly magnify natural disasters. 
  • Their noises were magnified in the still, wet air. 
  •  ...using bank loans to magnify his buying power.
  • She tends to magnify the faults of people she dislikes. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta có khuynh hướng phóng đại lỗi lầm của người mà bà ta không thích)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE