Cách dùng động từ"lighten"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"lighten"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"lighten"

1."lighten" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng"

=When something lightens or when you lighten it, it becomes less dark in colour.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The sky began to lighten. 
 • Leaden skies start to lighten. (IELTS TUTOR giải thích: Bầu trời xám xịt bắt đầu lóe sáng)
 • I would like to lighten it up a bit. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn nó sáng hơn một chút)
 • Leslie lightens her hair and has now had it cut into a short, feathered style.

2.2. Mang nghĩa"làm nhẹ đi, làm nhẹ bớt"

=If someone lightens a situation, they make it less serious or less boring.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Anthony felt the need to lighten the atmosphere. 
 • What can I do to lighten things up? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể làm gì để làm nhẹ bớt tình hình đây?)
 • He managed to lighten the generally lifeless debate at times.
 • Her existence was lightened by bits of gossip.

2.3. Mang nghĩa"an ủi; làm cho đỡ đau đớn, làm cho bớt ưu phiền"

=If your attitude or mood lightens, or if someone or something lightens it, they make you feel more cheerful, happy, and relaxed.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • As they approached the outskirts of the city, Ella's mood visibly lightened.
 • The sun was streaming in through the window, yet it did nothing to lighten his mood.

2.4. Mang nghĩa"đỡ bớt gánh nặng, nhẹ gánh"

=If you lighten something, you make it less heavy.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is a good idea to blend it in a food processor as this lightens the mixture. 
 • They need to hire someone else to lighten the workload. (IELTS TUTOR giải thích: Họ cần thuê một người khác để giảm bớt khối lượng công việc)
 • He pulled the lightened sled with all his strength

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK