Cách dùng danh từ"curfew"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"curfew"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"curfew"

1."curfew"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tín hiệu hoặc thời gian mà sau đó, mọi người phải ở trong nhà đến tận ngày hôm sau; lệnh giới nghiêm"

=A curfew is a law stating that people must stay inside their houses after a particular time at night, for example during a war.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • to impose/lift a curfew
 • a midnight curfew
 • a dusk-to-dawn/nighttime curfew
 • impose/enforce/lift a curfew
 • under (a) curfew

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to impose a curfew (IELTS TUTOR giải thích: ra lệnh giới nghiêm)
 • The village was placed under curfew. 
 • Crowds of people defied the curfew to celebrate on the streets.
 • The government on Saturday lifted a nighttime curfew imposed 10 days earlier.  
 • to lift /end a curfew (IELTS TUTOR giải thích: bãi bỏ/chấm dứt lệnh giới nghiêm)
 • Don't go out after curfew (IELTS TUTOR giải thích: Đừng đi ra ngoài sau khi giới nghiêm)
 • You mustn't go out after curfew. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn không được đi ra ngoài sau khi giới nghiêm)
 • Don't go out after your curfew. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng ra ngoài sau giờ giới nghiêm đấy)
 • The government has imposed a curfew. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm rồi)
 • The authorities declared a state of emergency and imposed a curfew.
 • The accused is under a curfew from 8 pm till 6 am. 
 • He was shot for breaking (= not obeying) the curfew.

2.2. Mang nghĩa"giờ mà trẻ em phải về nhà"

=the time by which someone, especially a child, must be home in the evening/a time by which a child must be home in the evening

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You'll be in trouble if you get home after curfew.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK