Cách dùng tính từ"irreversible"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"irreversible"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"irreversible"tiếng anh

Mang nghĩa"không thể đảo ngược lại; không thể thay đổi được"

=If a change is irreversible, things cannot be changed back to the way they were before/impossible to change or to return to a previous condition

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She could suffer irreversible brain damage if she is not treated within seven days. 
  • The reforms are irreversible.
  • What if the damage was permanent and irreversible? (IELTS TUTOR giải thích: Sẽ thế nào nếu tổn hại là vĩnh viễn và không thể thay đổi được?)
  • He suffered irreversible brain damage in the crash. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta bị tổn thương não không thể cứu chữa được trong vụ đâm ô tô)
  • Some medications cause irreversible damage to the ear. (IELTS TUTOR giải thích: Một số dược phẩm gây tổn thương không thể cứu chữa được cho tai)
  • Technology has had an irreversible impact on society.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE