Cách dùng động từ"impel"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"impel"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"impel"

1."impel" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thúc ép, bắt buộc"

=if an idea or feeling impels you to do something, you feel as if you are forced to do it /When something such as an emotion impels you to do something, it affects you so strongly that you feel forced to do it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • impel somebody to do something
  • impel somebody (to something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Uncertainty is the very condition to impel man to unfold his powers. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự không chắc chắn chính là điều kiện thôi thúc con người phát huy sức mạnh của mình)
  • He felt impelled to investigate further. 
  • There are various reasons that impel me to that conclusion. 
  • She was impelled by the urgent need to see him again.
  • ...the courage and competitiveness which impels him to take risks. 
  • I felt impelled to go on speaking.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE