Cách dùng động từ"impede"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"impede"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"impede"

1."impede" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm trở ngại, ngăn cản, cản trở"

=to make it more difficult for someone to do something or more difficult for something to happen/to slow something down or prevent an activity from making progress at its previous rate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The darkness was impeding his progress.
  • When did the government introduce regulations which impede imports? (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ đã đưa ra những quy định cản trở việc nhập khẩu năm nào?)
  • You can't focus the efforts of your entire workforce if your organization is criss - crossed with walls that impede the flow of information. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn không thể tập trung nỗ lực của tòan bộ nhân viên nếu công ty của bạn bị đan chéo bằng những bức tường mà cản trở dòng thông tin)
  • Shortages of medicine were impeding the effort to control diseases.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK