Cách dùng danh từ"novelty"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"novelty"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"novelty"

1."novelty"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vật mới lạ, vật khác thường"

=something new and unusual

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, novelty là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the 1950s, television was still a novelty.
  • Television was still a novelty in the 1980s. Vô tuyến truyền hình vẫn là một vật mới lạ trong những năm 1980.

2.2. Mang nghĩa"tính mới lạ"

=the excitement or interest that something new or unusual creates

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, novelty là danh từ không đếm được 
  • the novelty of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The novelty of living together is starting to wear off.
  • The novelty of the film is starting to wear off. (IELTS TUTOR giải thích: Tính mới lạ của bộ phim đang bắt đầu giảm dần)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE