Cách dùng động từ"immunize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"immunize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"immunize"

1."immunize"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"gây miễn dịch, chủng ngừa"

=If people or animals are immunized, they are made immune to a particular disease, often by being given an injection.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, immunize thường ở bị động
  • immunize someone against something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • children under five must be immunized against poliomyelitis (IELTS TUTOR giải thích: trẻ em dưới năm tuổi phải được chủng ngừa bệnh sốt bại liệt)
  • We should require that every student is immunized against hepatitis B. 
  • The monkeys had been immunized with a vaccine made from infected cells.
  • All parents should have their children immunized.
  • Most babies are immunized against measles and mumps.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK