Cách dùng động từ"illustrate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"illustrate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"illustrate"

1."illustrate" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cung cấp tranh, biểu đồ cho cái gì; minh hoạ"

=to show something by using pictures, diagrams, lists of numbers etc/to draw the pictures in a book, or to put pictures in a book

IELTS TUTOR lưu ý:

 • fully/lavishly/beautifully illustrated

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The process is illustrated in Figure 4.6.
 • She has illustrated several children’s books. 
 • We can illustrate this graphically with a bar chart. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có thể minh họa điều này thật sinh động bằng một biểu đồ)
 • The cookbook is beautifully illustrated with colour photographs.
 • an illustrated talk on her travels in India

2.2. Mang nghĩa"là điển hình của cái gì"

=to show what something is like, or to show that something is true

IELTS TUTOR lưu ý:

 • illustrate a point

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The following examples illustrate our approach to customer service. 
 • To illustrate my point , I've done a comparative analysis (IELTS TUTOR giải thích: Để minh hoạ quan điểm của tôi, tôi đã tiến hành phân tích so sánh)
 • This behaviour illustrates his selfishness (IELTS TUTOR giải thích: hành vi này là ví dụ (cho thấy) thói ích kỷ của hắn)
 • The case of Mrs King illustrates the importance of consulting your doctor.
 • Miriam quoted three case studies to illustrate her point.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE