Cách dùng danh từ"defection"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"defection"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"defection"

1."defection"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự đào ngũ; sự bỏ đạo; sự ly khai"

=The act of leaving a country, political party, etc. to go to another one

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Discontent in the party will lead to further defections (IELTS TUTOR giải thích: sự bất mãn trong đảng sẽ khiến cho nhiều người nữa bỏ đảng)
  • Defections from a racist system (IELTS TUTOR giải thích: những cuộc ly khai với chế độ phân biệt chủng tộc)
  • Over the years there were hundreds of defections to the West/defections from the East. 
  • Recent changes in policy have resulted in large-scale defection from the party.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE