Cách dùng động từ"heighten"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"heighten"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"heighten"

1."heighten" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tăng thêm, tăng cường"

=If something heightens a feeling or if the feeling heightens, the feeling increases in degree or intensity.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To heighten someone's anger (IELTS TUTOR giải thích: tăng thêm sự giận dữ của ai)
  • Music to heighten the dramatic effect (IELTS TUTOR giải thích: âm nhạc để tăng thêm hiệu quả của vở kịch)
  • The educational efforts to heighten awareness about global warming is currently underway. (IELTS TUTOR giải thích: Những nỗ lực trong giáo dục để tăng cường nhận thức về sự ấm lên toàn cầu hiện đang tiến hành)
  • The move has heightened tension in the state.
  • These latest murders have heightened fears of further attacks. 
  • Cross's interest heightened.
  • ...a heightened awareness of the dangers that they now face.
  • An educational effort to heighten awareness about global warming is currently underway.
  • The strong police presence only heightened the tension among the crowd.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE