Cách dùng động từ"ground"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"ground"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"ground"

1."ground" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm cho (máy bay) không cất cánh được"

=to stop a plane from leaving the ground, or to stop people from flying somewhere/If aircraft are grounded, they are prevented from flying or ordered not to fly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All of their planes have been grounded.
 • The snowstorm meant that all planes were grounded.

2.2. Mang nghĩa"phạt , trách mắng"

=to punish a child or young person by stopping them from going to places that they enjoy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His parents grounded him for two weeks for smoking.

2.3. Mang nghĩa"mắc cạn"

=if a boat grounds or is grounded, it hits a rock or the ground under the water

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The oil tanker was grounded on a sandbank.

  2.4. Mang nghĩa"dựa vào, căn cứ vào, đặt vào"

  =to base a decision or idea on a particular thing

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • be grounded in/on something

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Any new policies need to be firmly grounded in careful analysis of the issues.

  2.5. Mang nghĩa"truyền thụ (cho ai) những kiến thức vững vàng"

  =to teach someone the basic parts of a subject

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • be grounded in something

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Trainees are grounded in the basic skills.
  • the teacher grounded his pupils in arithmetic (IELTS TUTOR giải thích: thầy giáo truyền đạt cho học sinh những kiến thức vững vàng về số học)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK