Cách dùng tính từ"strained"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"strained"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"strained"tiếng anh

1. Mang nghĩa"căng thẳng, không thân thiện"

=If relations between people are strained, those people do not like or trust each other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a period of strained relations between the prime minister and his deputy.
  • strained relations (IELTS TUTOR giải thích: quan hệ căng thẳng)
  • The current situation is very strained. (IELTS TUTOR giải thích: Tình hình hiện nay đang rất căng thẳng)

2. Mang nghĩa"gượng ép, miễn cưỡng, không tự nhiên"

=If someone's appearance, voice, or behaviour is strained, they seem worried and nervous.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She looked a little pale and strained. 
  • My response was a strained laugh. (IELTS TUTOR giải thích: Câu trả lời của tôi là nụ cười gượng gạo)
  • Gil sensed something wrong from her father's strained voice. 
  • His laughter seemed a little strained.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE