Cách dùng động từ"grind"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"grind"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"grind"

1."grind"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"xay, tán, nghiền"

=If you grind a substance such as corn, you crush it between two hard surfaces or with a machine until it becomes a fine powder/If you grind something into a surface, you press and rub it hard into the surface using small circular or sideways movements.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Store the peppercorns in an airtight container and grind the pepper as you need it. 
 • ...the odor of fresh ground coffee
 • To grind corn into flour (IELTS TUTOR giải thích: xay lúa mì thành bột)
 • They grind up fish for fertilizer. (IELTS TUTOR giải thích: Họ nghiền cá để làm phân bón)
 •  'Well,' I said, grinding my cigarette nervously into the granite step.

2.2. Mang nghĩa"mài, giũa"

=If you grind something, you make it smooth or sharp by rubbing it against a hard surface.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...a shop where they grind knives. 
 • to grind a knife (IELTS TUTOR giải thích: mài dao)
 • to grind diamonds (IELTS TUTOR giải thích: mài kim cương)
 • to grind one's teeth together (IELTS TUTOR giải thích: nghiến răng)
 • The tip can be ground to a much sharper edge to cut smoother and faster.

2.3. Mang nghĩa"phương tiện di chuyển chậm...."

=If a vehicle grinds somewhere, it moves there very slowly and noisily.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Tanks had crossed the border at five fifteen and were grinding south

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE