Cách dùng danh từ"oversight"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"oversight"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"oversight"

1."oversight"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"quên, sót; trường hợp sơ suất"

=something that you do not notice or think of that causes problems later/If there has been an oversight, someone has forgotten to do something which they should have done.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, oversight là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Employees were paid late due to an oversight in the accounting department.
 • William was angered and embarrassed by his oversight. 
 • Won't you accuse me of this oversight? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ bỏ qua sơ suất của tôi chứ?)
 • Please accept my apologies for this oversight. (IELTS TUTOR giải thích: Xin vui lòng thứ lỗi cho thiếu sót này của tôi)
 • By an unfortunate oversight, full instructions do not come with the product.

2.2. Mang nghĩa"sự giám sát, sự giám thị, sự kiểm tra"

=the job of checking that a process or system is working well/If someone has oversight of a process or system, they are responsible for making sure that it works efficiently and correctly.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, oversight là danh từ không đếm được 
 • oversight of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The government department that has oversight of air safety
 • ...a new system, where there'll be greater oversight of doctors. 
 • Small agencies need better oversight to prevent the misuse of public funds. (IELTS TUTOR giải thích: Các chi nhánh nhỏ tốt hơn là cần phải giám sát để ngăn chặn việc lạm dụng ngân quỹ)
 • I had the oversight of their collection of books and manuscripts. 
 • The U.N. will also be given a loose oversight role
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE