Cách dùng động từ"glue""be glued to something"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"glue"be glued to somethingtiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"glue"

1."glue" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"gắn lại, dán bằng keo, dán bằng hồ"

=to stick things to each other with glue/If you glue one object to another, you stick them together using glue.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • glue something onto/to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can glue sequins onto the card.
 • Glue the fabric around the window. 
 • The material is cut and glued in place.
 • Is it worth trying to glue this plate back together? 
 • I've nearly finished making my plane - I just have to glue the wings on.
 • They are glued together.

III. Cách dùng be glued to something

Mang nghĩa"dính chặt lại"

=If you say that someone is glued to something, you mean that they are giving it all their attention/to be unable to stop watching something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They are all glued to the final episode
 • Dealers with their eyes glued to computer screens
 • For example, when I spend hours glued to digital screens, my eyes will become sore, and I will lack energy for the entire day.
 • To have one's eyes glued to sth (IELTS TUTOR giải thích: mắt cứ dán vào cái gì, dõi mắt nhìn theo cái gì)
 • We were glued to the television watching the election results come in.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE