Cách dùng động từ"fund"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"fund"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"fund"

1."fund" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tài trợ,cấp tiền cho (một hội, một đề án....)"

=to provide the money for something that costs a lot/to provide the money to pay for an event, activity, or organization

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The National Asthma Campaign is funding research into allergy and air pollution. 
  • Publicly funded legal services
  • The government is funding another unemployment scheme (IELTS TUTOR giải thích: chính phủ đang tài trợ cho một kế hoạch chống thất nghiệp khác)
  • When a person or organization funds something, they provide money for it. 
  • This philanthropic foundation has funded a great many public health projects. 
  • The airport is being privately funded by a construction group. 
  •  ...a new privately funded scheme.
  • The company has agreed to fund my trip to Australia. 
  • The new college is being privately funded (= money for it is not being provided from taxes).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE