Cách dùng danh từ"finding"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"finding"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"finding"

1."finding"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự tìm ra, sự phát hiện"

=Someone's findings are the information they get or the conclusions they come to as the result of an investigation or some research.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • One of the main findings of the survey was the confusion about the facilities already in place. 
  • Manufacturers should take note of the findings and improve their products accordingly.

2.2. Mang nghĩa"(pháp lý) sự tuyên án"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The findings of a court are the decisions that it reaches after a trial or an investigation. 
  • The government hopes the court will announce its findings before the end of the month.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE