Cách dùng tính từ"pretentious"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"pretentious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"pretentious"tiếng anh

Mang nghĩa"tự phụ, kiêu căng, khoe khoang"

=behaving in a way that is intended to impress other people but seems false or too deliberate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It’s so pretentious of her to greet everyone in French.
  • He is very rich, but makes no mistake ; he is not at all pretentious. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy giàu lắm, nhưng đừng nhầm, ông ấy không kiêu căng chút nào)
  • a pretentious art critic 
  • The novel deals with grand themes, but is never heavy or pretentious.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE