Cách dùng động từ"forbid"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"forbid"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"forbid"

1."forbid"vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cấm; ngăn cấm"

=to state that something is not allowed, according to a rule, law, or custom

IELTS TUTOR lưu ý:

  • forbid someone to do something/from doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • New regulations forbidding the sale of landmines 
  • Army policy forbids soldiers in uniform from talking to the news media. 
  • International law forbids outsiders to interfere in civil wars.
  • I forbid you to see him anymore. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cấm cậu không được gặp anh ấy nữa)
  • Schools sometimes forbid students to wear jeans to class. (IELTS TUTOR giải thích: Đôi khi nhà trường ngăn cấm học sinh mặc quần jean vào lớp)
  • You’re not going out tonight – I absolutely forbid it. 
  • The situation is so dangerous that the relief agencies have forbidden their workers to go there. 
  • Company directors were forbidden to comment on the crisis.

2.2. Mang nghĩa"gây cản trở, làm trở ngại"

=to make something impossible, or to prevent something from happening

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Hannah is a natural musician, although modesty forbids her to say so.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE