Cách dùng"wherein"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"wherein"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"ở cái nào, ở cái gì"

=in the place, situation, statement etc that has been referred to/in which, or in which part

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Wherein là trạng từ & liên từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The contract wherein it is stated that rent shall be paid at monthly intervals
  • We will discover that dark forest wherein dangers lurk. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ thám hiểm khu rừng tối đó nơi có các mối nguy hiểm ẩn nấp)
  • A situation wherein it is hard to decide what is right and wrong. (IELTS TUTOR giải thích: Một tình huống trong đó khó mà quyết định cái gì đúng hay sai)
  • ...a riding school wherein we could learn the art of horsemanship.
  •  ...mixed economies wherein the interests of the poor have prevailed.
  • He gazed once more around the room, wherein were assembled his entire family. 
  • He was certainly a pleasant man but wherein lay his charms, she wondered.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE