Cách dùng động từ"encroach"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"encroach"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"encroach"

1."encroach" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"xâm lấn, xâm phạm (vào riêng tư, vấn đề...)"

=to gradually take something such as power or authority from someone else

IELTS TUTOR lưu ý:

  • encroach on/upon

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The federal government is encroaching on a state issue.
  • These devices are encroaching on people’s privacy.

2.2. Mang nghĩa"xâm lấn, xâm vào phạm vi (lãnh thổ, quyền...)"

=to cover more land gradually

IELTS TUTOR lưu ý:

  • encroach on/upon

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to encroach upon the other side of the street (IELTS TUTOR giải thích: lấn sang bên kia đường)
  • Housing developments continue to encroach on wildlife habitats. (IELTS TUTOR giải thích: Phát triển nhà ở tiếp tục xâm lấn môi trường sống động vật hoang dã)
  • They built encroach on the area required to carry out this work. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã xây dựng lấn chiếm diện tích cần thiết để thực hiện công việc này)
  • Farmers encroached on forest land to grow crops.

2.3. Mang nghĩa"lấn vào (thời gian, năng lượng...)"

=to gradually reduce the amount of time that someone has available to do what they want to do

IELTS TUTOR lưu ý:

  • encroach on/upon

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I didn't want work to encroach any more on my spare time. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không muốn làm việc lấn qua thời gian rảnh nữa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK