Cách dùng danh từ"selection"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"selection"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng danh từ"selection"

1."selection" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự lựa chọn, sự chọn lọc, sự tuyển lựa"

=someone or something that you have chosen/the process of choosing one person or thing from a group

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, selection vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • selection process/procedure/policy
 • selection of
 • make a selection

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • relating to the process of choosing 
 • I’m very happy with my selection
 • The selection of the football team (IELTS TUTOR giải thích: sự tuyển chọn một đội bóng đá)
 • An interview normally forms part of the selection process. 
 • There are strict rules that govern the selection of political candidates. 
 • It’s worth taking the time to make a careful selection.

2.2. Mang nghĩa"bộ sưu tập, nhiều"

=a set of things for you to choose from, or things that have been chosen from a larger set

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, selection là danh từ đếm được
 • selection of
 • a selection of local cheeses
 • a good/wide/large/varied selection

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The programme presents a selection of poems from around the world. 
 • We have a selection of vegetarian dishes. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có các món ăn chay được chọn lọc) 
 • We have a wide selection of crafts. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có một bộ sưu tập lớn về đồ thủ công mỹ nghệ)
 • They have a wide selection of carpets to suit all tastes.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE