Cách dùng động từ"drill"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"drill"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"drill"

1."drill" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khoan"

=to make a hole in something using a special tool

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, drill vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Drill three holes in the wall for the screws. 
  • They're drilling a new tunnel under the Thames (IELTS TUTOR giải thích: người ta đang khoan một đường hầm mới dưới sông Thames)
  • They are going to drill for oil nearby.

2.2. Mang nghĩa"rèn luyện; luyện tập (quân đội)"

=to practise something, especially military exercises, or to make someone do this

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, drill vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We watched the soldiers drilling on the parade ground.
  • You must drill movement by numbers. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải làm động tác theo trình tự)

2.3. Mang nghĩa"bắt ai lặp đi lặp lại để nhuần nhuyễn, nhớ cái gì"

=to tell someone something repeatedly to make them remember it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, drill là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was drilled into us at an early age that we should always say "please" and "thank you". 
  • He drilled the children in what they should say.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK