Cách dùng tính từ"charitable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"charitable"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"charitable"tiếng anh

1. Mang nghĩa"(thuộc) hội từ thiện"

=intended to help people who are poor or ill, or who need advice and support/giving money, food, or help free to those who are in need because they are ill, poor, or have no home

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a charitable organization/institution/trust 
 • charitable work
 • a charitable foundation/organization/trust

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The entire organization is funded by charitable donations. 
 • a charitable institution /organization /body (IELTS TUTOR giải thích: cơ quan/tổ chức/đoàn thể từ thiện)
 • a charitable venture (IELTS TUTOR giải thích: một công cuộc từ thiện)
 • The school has charitable status (= it is officially a charity).

2. Mang nghĩa"nhân đức, bao dung"

=a charitable person has a kind attitude towards other people and does not judge them or criticize them too severely/kind, and not judging other people in a severe way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • That wasn’t a very charitable remark, was it!
 • A charitable deed worthy of praise. (IELTS TUTOR giải thích: Việc làm phúc đức đáng khen)
 • That wasn't a very charitable remark. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một lời nhận xét không mấy độ lượng)
 • Some critics said the show was good in parts - those less charitable said the whole thing was a disaster.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE