Cách dùng động từ"Despatch"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Despatch"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Despatch"

1."Despatch" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"gưỉ ai đến nơi nào đó vì mục đích gì, phái ai đi làm gì"

=If you dispatch someone to a place, you send them there for a particular reason.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He dispatched scouts ahead.
  • Many warships have been dispatched to the area (IELTS TUTOR giải thích: nhiều tàu chiến đã được gửi đến vùng đó)
  • The Italian government was preparing to dispatch 4,000 soldiers to search the island.

2.2. Mang nghĩa"gửi đi (thư, thông điệp...)"

=If you dispatch a message, letter, or parcel, you send it to a particular person or destination.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The victory inspired him to dispatch a gleeful telegram to Roosevelt.

2.3. Mang nghĩa"đánh chết tươi, khử"

=To dispatch a person or an animal means to kill them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The hunters caught the bear and dispatched him immediately.

2.4. Mang nghĩa"giải quyết nhanh gọn; làm gấp (việc gì)"

=To dispatch a job or task means to finish it quickly and efficiently without wasting time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Amy sat outside in the sun while Gerald despatched his business
  • The chairman dispatched the meeting in 20 minutes (IELTS TUTOR giải thích: chủ toạ đã kết thúc nhanh cuộc họp trong 20 phút)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE