Cách dùng tính từ"funny"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"funny"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"discrepant"tiếng anh

1. Mang nghĩa"buồn cười"

=someone or something that is funny makes you laugh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a funny story/joke

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • One of Britain’s funniest comedians 
  • I don’t think that’s at all funny. 
  • Wouldn’t it be funny if we played a trick on him?

2. Mang nghĩa"ngồ ngộ, lạ lạ, khang khác"

=strange, or unusual

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This tea tastes funny. 
  • The drugs did funny things to her head. 
  • You’re in a funny mood today. 
  • There's something funny about this affair (IELTS TUTOR giải thích: có một cái gì là lạ trong việc này)
  • There’s something funny going on. 
  • If you love her, you’ve got a funny way of showing it

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE