Cách dùng động từ"delay"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"delay"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"delay"

1."delay" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hoãn lại (cuộc họp, chuyến đi...)"

=to do something later than is planned or expected

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, delay  vừa  là  nội  động từ, vừa  là  ngoại  động  từ  
 • delay doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have delayed my return home because of the weather. 
 • They agreed to delay the decision for as long as possible. 
 • Delay making a decision (IELTS TUTOR giải thích: Trì hoãn việc ra quyết định)
 • Don’t delay if you want to get your order in by Christmas. 
 • We delayed getting on board for as long as we could.

2.2. Mang nghĩa"làm trở ngại, cản trở"

=to make someone or something late or slow them down

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, delay là  ngoại  động  từ  (thường  ở  bị  động)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If delivery is delayed, we will inform you immediately.
 • His plane had been delayed for five hours
 • to delay the traffic (IELTS TUTOR giải thích: làm trở ngại giao thông)
 • If delivery is delayed, we will inform you immediately.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE