Cách dùng tính từ"sexual"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"sexual"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"sexual"tiếng anh

1. Mang nghĩa"các vấn đề sinh lý hoặc giới tính"

=involving or relating to sex

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a sexual relationship/partner
 • sexual desire/feelings
 • a sexual relationship
 • sexual assault/harassment
 • formal sexual intercourse (= the act of having sex)
 • sexual orientation/preference (= whether someone chooses to have sex with men, women, or both)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There was nothing overtly sexual about the photograph.
 • sexual differences (IELTS TUTOR giải thích: những khác biệt về giới tính)

2. Mang nghĩa"liên quan đến sự sinh sản con cái"

=concerning relationships between men and women, or the way that people think men and women should behave

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • sexual politics 
 • sexual stereotyping
 • sexual reproduction in plants (IELTS TUTOR giải thích: sự sinh sôi hữu tính của cây cối)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE