Cách dùng"defer"&"defer to sb/sth"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"defer"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"defer"

1."defer" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hoãn, trì hoãn"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • defer action/a decision
 • defer tax/payment defer doing sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Deferred payment (IELTS TUTOR giải thích: Trả chậm, trả dần (trả làm nhiều lần sau khi mua))
 • We defer our departure to a later date. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi hoãn khởi hành đến một ngày sau)
 • The committee decided to defer a decision on the takeover bid until a later date. 
 • The scheme enables investors to defer paying taxes on the gain.

III. Cách dùng"defer to sb/sth"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I don't want to defer to his demand. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không muốn làm theo yêu cầu của anh ta)
  • On technical matters, I defer to the experts. (IELTS TUTOR giải thích: Về các vấn đề kỹ thuật, tôi phục tùng các chuyên gia)
  • I defer to your greater experience in such things. (IELTS TUTOR giải thích: Trong những vấn đề như vậy, tôi xin làm theo những kinh nghiệm dày dặn hơn của bạn)
  • I deferred to Brian on the question of what to serve at the party. 
  • For this type of decision, I usually defer to my boss. 
  • In the last few years, the authority mostly has deferred to private developers to handle warehousing and distribution projects, because this is not the area of their expertise.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE