Cách dùng động từ"cram"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"cram"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"cram"

1."cram"vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhét, tống vào (một nơi nào đó)"

=to put people or things into a space that is too small

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, cram là ngoại động từ 
  • cram something into/in/under something
  • cram something with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The sacks of rice were crammed under a huge table. 
  • Guards cram 40 prisoners into cells designed for 12. 
  • He tries to cram papers into a drawer. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy cố nhét giấy vào trong ngăn kéo)
  • He was cramming his mouth with food.
  • People crammed every street leading to the square.

2.2. Mang nghĩa"học nhồi; luyện thi (cho một học sinh)"

=to study hard in order to learn a lot in a short time, especially for an examination

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, cram là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I need to cram for a final exam. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cần ôn luyện cho kỳ thi cuối khóa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking