Cách dùng động từ"copy"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"copy"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"copy"

1."copy" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sao lại, bắt chước, mô phỏng"

=If you copy a person or what they do, you try to do what they do or try to be like them, usually because you admire them or what they have done/If you copy a piece of writing, you write it again exactly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Children can be seen to copy the behaviour of others whom they admire or identify with.
 • He can claim to have been defeated by opponents copying his own tactics. 
 •  ...the techniques she had copied from her tennis heroes
 • to copy someone's walk (IELTS TUTOR giải thích: bắt chước dáng đi của người nào)
 • He would allow John to copy his answers to difficult algebra questions. 
 • He copied the data into a notebook. 
 • We're copying from textbooks because we don't have enough to go round.

2.1. Mang nghĩa"phô tô bản chính lại"

=If you copy something, you produce something that looks like the original thing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She never participated in obtaining or copying any classified documents for anyone.
 • ...lawsuits against companies who have unlawfully copied computer programs. 
 •  ...top designers, whose work has been widely copied. 
 • to copy a letter (IELTS TUTOR giải thích: sao lại một bức thư)
 • to copy out a passage from a book (IELTS TUTOR giải thích: chép lại một đoạn trong sách)
 • He copied the chart from a book

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE