Cách dùng danh từ"ego"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ego"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ego"

1."ego"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"Cái tôi, bản ngã, lòng kiêu hãnh, lòng tự tôn"

=Someone's ego is their sense of their own worth/For example, if someone has a large ego, they think they are very important and valuable.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • boost someone’s ego (=make them feel more confident)
 • a bruised ego (=a loss of confidence)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Losing the match made quite a dent in his ego (IELTS TUTOR giải thích: thua trận đó đã thực sự gây sứt mẻ trong lòng tự trọng của anh ta)
 • a guy with a huge ego 
 • She needed something to boost her ego. 
 • The occurrence left him with a badly bruised ego.
 • That man has such an enormous ego - I've never known anyone so full of themselves! 
 • I'm glad she got the job - she needed something to boost/bolster her ego (= give her confidence).
 • That man has an enormous ego. 
 • Getting that job should give her ego a boost (= give her confidence).
 • He had a massive ego; never would he admit he was wrong.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE